อำนาจหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบ

ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2559 ได้มีการจัดตั้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5    และคำสั่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา ที่ 65/2566 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เรื่อง กำหนดลักษณะงานและการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1.  การกำหนดลักษณะงาน แบ่งออกเป็น

1.1 งานฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย

1.1.1 งานธุรการและกำลังพล มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ   งานกำลังพล งานวินัย รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายโดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1.1.1.1 งานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล

1.1.1.2 งานดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจถูกร้องเรียนว่ากระทำผิด

วินัยหรือถูกดำเนินคดีอาญา

1.1.1.3 งานสวัสดิการ

1.1.1.4 งานบริหารงานบุคคล

1.1.1.5 งานประชุม

1.1.1.6 งานศึกษาอบรม

1.1.1.7 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.1.2 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานยุทธศาสตร์และแผน งานศึกษาอบรม งานประชาสัมพันธ์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายโดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1.1.2.1 งานนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ คำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนรวมของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา

1.1.2.2 งานวิชาการ งานประชาสัมพันธ์

1.1.2.3 งานจัดทำสถิติ

1.1.2.4 งานการตรวจราชการ

1.1.2.5 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


1.1.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1.1.3.1 งานระบบฐานข้อมูลตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา

1.1.3.2 ประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาระบบ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและระบบการสื่อสารข้อมูล

1.1.3.3 พัฒนา บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา

1.1.3.4 งานประชาสัมพันธ์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยารวมถึงเรื่องการปฏิบัติการข่าวสาร (IO : Information Operations)

1.1.3.5 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.1.4 งานงบประมาณ, การเงินและพัสดุ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานงบประมาณ งานการเงินและพัสดุ รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายโดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1.1.4.1 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

1.1.4.2 การบริหารและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

1.1.4.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

1.1.4.4 การรับ-ส่ง เงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าทำการล่วงเวลา

1.1.4.5 การจัดทำบัญชีทั้งในระบบและนอกระบบ GFMIS

1.1.4.6 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง

1.1.4.7 งานควบคุมการเบิก-จ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ สิ่งของหลวงและอาคารสถานที่

1.1.4.8 งานตรวจสอบพัสดุประจำปี รวมทั้งการจำหน่าย

1.1.4.9 บันทึกข้อมูลคุมพัสดุครุภัณฑ์ ผ่านระบบ GFMIS

1.1.4.10 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.2 งานบริการคนต่างด้าว มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานขออนุญาตอยู่ต่อภายในอำนาจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายโดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1.2.1 งานดำเนินการรับคำขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

1.2.2 งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่

1.2.3 งานอนุญาตเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

1.2.4 งานการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

1.2.5 งานดำเนินการอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก

1.2.6 งานตรวจลงตราและงานเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

1.2.7 งานรับแจ้งการอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน

1.2.8 งานรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และบันทึกข้อมูลการแจ้งที่พักอาศัยเข้าในระบบสารสนเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (PIBICS) ทันทีที่ที่รับแจ้ง

1.3 งานตรวจบุคคลและพาหนะ มีหน้าที่และรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับ การตรวจบุคคลและพาหนะที่เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร และการตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าว รวมทั้งงานป้องกันปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่ผ่านเข้า – ออก หรืออาศัยช่องทางจุดผ่านแดนในพื้นที่รับผิดชอบในการกระทำความผิด เช่น ลักลอบขนยาเสพติด, แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย, อาชญากรรมข้ามชาติ, บุคคลตามหมายจับ หรือกระทำความผิดคดีอาญาอื่น ๆ  ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ดังนี้

1.3.1 จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

1.3.2 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 1.4 งานต้องห้ามและส่งกลับ มีหน้าที่และรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานคนต้องห้ามงานส่งกลับ รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1.4.1 งานดำเนินการเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรหรือถูกเพิกถอนการอนุญาต    ให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง รวมทั้งบุคคลซึ่งกระทำผิดกฎหมาย 

 ว่าด้วยการค้ามนุษย์หรือความผิดอาญาอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรือสืบเนื่องมาจากความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์

1.4.2 งานดำเนินการเกี่ยวกับการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

1.4.3 งานดำเนินการเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักร

1.4.4 งานดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อคนต้องห้ามและคนต่างด้าวอพยพ      

1.4.5 งานควบคุมห้องกัก

1.4.6 งานดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมตัวคนต่างด้าวที่รอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรหรือออกนอกห้องกัก           

1.4.7 งานดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลคนต้องห้าม คนต่างด้าวอพยพ และหมายจับ จากหน่วยงานต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร รวมถึงการเพิกถอน การเสนอให้มีการบันทึกรายชื่อ   เป็นคนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะกรณีคนต่างด้าวที่มีสถานะเป็นผู้ต้องกัก

1.4.8 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                

 1.5 งานสืบสวนปราบปราม มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวน การป้องกันและปราบปราม ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1.5.1 งานดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งความผิดอาญาอื่นใด ที่เกี่ยวเนื่องหรือสืบเนื่องมาจากความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองในพื้นที่รับผิดชอบ   

1.5.2 งานตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวนหาข่าว รวมถึงสืบสวนพฤติการณ์ ของคนต่างด้าวที่ยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร

1.5.3 งานเสนอให้มีการบันทึกรายชื่อเป็นคนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร ยกเว้นกรณีคนต่างด้าวที่อยู่ในสถานะเป็นผู้ต้องกัก โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ สตม.   ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๒๙.๘๔๑/๔๙๕๓ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่องการบันทึกรายชื่อคนต่างด้าว ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร

1.5.4 งานตรวจบุคคลและพาหนะที่เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทั้งงานป้องกันปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่ผ่านเข้า-ออก หรืออาศัยช่องทางจุดผ่านแดนในพื้นที่รับผิดชอบในการกระทำความผิด เช่น ลักลอบขนยาเสพติด, แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย, อาชญากรรมข้ามชาติ, บุคคลตามหมายจับ หรือกระทำความผิดคดีอาญาอื่น ๆ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย อําเภอ 9 อําเภอ คือ

1. อำเภอเมืองพะเยา

2. อำเภอแม่ใจ

3. อำเภอเชียงคํา

4. อำเภอดอกคําใต้

5. อำเภอปง

6. อำเภอจุน

7. อำเภอเชียงม่วน

8. อำเภอภูซาง

9. อำเภอภูกามยาว 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ.2567