การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

แผนบริการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา

ประจำปี ๒๕๖๗

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน งานบริการคนต่างด้าว

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน งานสืบสวน