ขอเชิญชวนประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา ร่วมทำ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี ๒๕๖๗ สามารถแสกนคิวอาร์โค้ดหรือทางเว็บไซต์ https://itap.nacc.go.th/s/F8996137

Tags