ข้อมูลการติดต่อ และช่องทางการถาม – ตอบรับฟังความคิดเห็น

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา ที่อยู่ 188 หมู่ 8 ตำบล แม่ปืม อำเภอเมือง พะเยา 56000 โทร 054-430880

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์ (E-mail) phayao.imm@gmail.com