ระบบแจ้งที่พักอาศัย(ตม.30)ใหม่ พร้อมให้ใช้งานตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

New NOTIFICATION OF RESIDENCE FOR FOREIGNERS (TM.30) SYSTEM will be ready for use from September 15, 2023 onwards.

สามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการใช้งานระบบใหม่ได้ ที่นี่ https://tm30.immigration.go.th/…/Fore…/TM30Th/index.html

Registration Process & User Manual for the New System are available at https://tm30.immigration.go.th/…/Fore…/TM30Th/index.html

Tags