มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและกำกับติดตาม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา

มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน