วันนี้ ( ๑ มี.ค. ๖๗ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.สุภัส  พรหมเผ่า สว.ตม.จว.พะเยา

มอบหมายให้ ร.ต.อ.เมธี ผาสอน รอง สว.ตม.จว.พะเยา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อำเภอภูซาง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อชี้แจงข้อราชการ ข้อสั่งการและงานสำคัญของ

รัฐบาล พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ทุกตำบล เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

๘๐ พรรษา ที่ว่าการอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมี นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอภูซาง

เป็นประธานการประชุม

Tags