การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา

รายงานการประชุมติดตามความคืบหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA)